Kluitmans Hoekske aanhangwagens

NL rijbewijs is verplicht
Borg €70,- tenzij het anders is vermeld.
1 dag huren is geen 24 uur maar openingstijden.
2 dagen huren is bij ons 2x dagtarief.
Op vrijdag of zaterdag kunt u beter reserveren i.v.m drukte.
Voor sommige aanhangwagens dient u in bezit te zijn van rijbewijs B+E.
U mag lading niet los vervoeren ook zand en puin dient u af te dekken .
U dient de aanhangwagen weer netjes en schoon in te leveren anders zijn er kosten aan verbonden.

Huurvoorwaarden 2024 KLUITMANS Hoekske aanhangwagens

Naast het bepaalde aan de voorzijde van deze huurovereenkomst komen de partijen het volgende overeen:
1) De huurder zal alle kosten betalen en alle uitgaven (incl. rechtsbijstand) gemaakt door de verhuurder bij ten uitvoer leggen van de voorwaarden, bedingen, voorzieningen en schadeloosstellingen hierin bepaald.
2) Deze overeenkomst is uitsluitend een overeenkomst van huur en verhuur, en geen overeenkomst van koop en Verkoop.
Partijen zijn hiervan op de hoogte en gaan er mee akkoord dat de huurder ingevolge deze huurovereenkomst, Of door het betalen van de hierin genoemde huurprijzen, geen enkel recht, titel of belang in of bij het genoemde project, Of een deel daarvan verwerft, behalve het genoemd project te houden en te gebruiken zolang, doch ook niet langer dan de huurder de onderhavige overeenkomst in ieder opzicht nakomt.
3) Huurder komt overeen, uitsluitend voor rekening van huurder, genoemd project en allen tijde gedurende de duur van de overeenkomst in goed onderhouden en bedrijfsklare toestand te houden, niet te vervreemde of te bezwaren.
Huurder verplicht zich om bij het eindigen van deze huurovereenkomst door tijdsverloop of anderszins, genoemd project, terug te bezorgen aan verhuurders adres in dezelfde onderhoudstoestand als aan huurder afgeleverd.
4) Huurder verplicht zich tegenover verhuurder schadeloos te stellen en staat er tevens voor in, voor alle schade die verhuurder mocht lijden wegens:
   A) Verlies van of schade aan genoemd project of een deel daarvan wegens brand, diefstal, bliksem, overstroming, storm of ander ongeval, en
   B) Verlies van of schade aan genoemd project of een deel daarvan wegens aanrijding,
   C) De dood van, letsel aan, of schade aan eigendommen van derden, ten gevolge van geheel of ten dele het gebruik, of de toestand van het project, of een deel daarvan terwijl het in handen, in bezit of onder toezicht van verhuurder is, en verhuurder beschermend tegen alle verlies schade welke verhuurder mocht lijden.
5) Huurder het gedurende project geïnspecteerd en erkent dat zich in de conditie en onderhoudstoestand bevindt als gebruikelijke en zal dit in dezelfde conditie weer inleveren.
6)Huurder zal geen onrechtmatig gebruik van genoemd project maken, dulden of toestaan.
Huurder zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder geen veranderingen, wijzigingen of verbeteringen in of aan genoemd project aanbrengen of dulden, noch onderdelen bevestigen of andere zaken daarvan verwijderen.
Verder zal huurder het project niet ter beschikking stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van huurder.
7) Indien een project beschadigd wordt ingeleverd en de beschadiging niet groter is dan de waarborgsom zal de omvang van de schade worden vermeld op deze huurovereenkomst en het schadebedrag worden ingehouden (voor zover mogelijk) op de betaalde waarborgsom.
Het niet verrekenbare deel zal binnen 5 dagen worden betaald.
Indien de schade groter is dan de waarborgsom zal de verhuurder de huurders daarvan schriftelijk in kennis stellen.
Indien de huurder schriftelijk akkoord gaat met de schatting van de schade, is de verhuurder gerechtigd om voor het overeengekomen bedrag herstelwerkzaamheden te verrichten of doen verrichten.
Bedoelde werkzaamheden zullen plaatsvinden voor rekening en op kosten van de huurder.
De huurder zal hiervoor een afzonderlijke nota ontvangen en deze binnen 48uur te voldoen.
Indien de huurder niet akkoord gaat met de schatting van de verhuurder staat huurder vrij om binnen 2 dagen het beschadigde project te onderzoeken door een BOVAG erkend aanhangwagenbedrijf, te laten onderzoeken zijn voor rekening van de huurder.
8) De huurder verklaart tevens het in huurovereenkomst genoemd project, op eventuele uitzonderingen na, welke zijn, bij aanvang van huurovereenkomst, ondertekend en bij einde huurovereenkomst op te vragen door huurder bij verhuurder.
9) Tevens verklaart huurder aan verhuurder aansprakelijk te zijn voor alle schade en verlies van het gehuurde project gedurende de looptijd van deze overeenkomst.
10) De huurder is verplicht na diefstal van de het project tijdens huurperiode aangifte te gaan doen bij de politie en ook melding te maken bij Kluitmans hoekske  en een politierapport af te geven.
11) De huurder dient de aanhangwagen in schone staat terug te brengen of ervoor te kiezen schoonmaak kosten van €10, – te betalen.
12) De huurder moet alle bekeuringen betalen tijdens huur periode van de aanhangwagen ook bekeuringen voor te hard rijden of overtredingen zoals:
   A) Voor over belading van het project.
   B) Verlichting niet in orde.
   C) Technische staat.
   D) Voor de service die wij aanbieden, met aankoppelen van  project, kunnen wij nooit ofte nimmer aansprakelijk gesteld worden.
   E) Als blijkt dat trekkend voertuig volgens RDW niet mag trekken van het project (Max. toelaatbaar Trekgewicht van Trekkend voertuig).
   F) De lading niet vast of op juiste manier vast gebonden heeft.
   G) Door rood stoplicht heeft gereden.
   H) Dat huurder niet het juiste rijbewijs voor het gehuurde project heeft.
13) De huurder dient indien nodig een geldige kentekenplaat te hebben voor de aanhangwagen.
14) De huurder is zelf verantwoordelijk voor het project als de verlichting niet werkt.
15) De kosten van repatriëring na schade /ongeluk zijn voor rekening van de huurder.

Kluitmans Hoekske VOF

Karolingersweg 3B 

5616 HX  Eindhoven

Tel: 040-2521183

Email: info@kluitmanshoekske.nl

maandag t/m vrijdag : 8.00 tot 18.00 uur

zaterdag : 8.00 tot 17.00 uur

zondag: gesloten

U kan bij ons a contant betalen of via pin